Извештаи за 2019 година од користење на средствата за даночно ослободување - КФСМ